Paylaş Facebook Facebook Facebook Facebook Facebook
09.06.2016

2016 Yılı Öğretmen (Kur'an-ı Kerim) Alımı Sınavı
D U
Y U R U

 

Diyanet İşleri Başkanlığından;

Başkanlığımız taşra
teşkilatı Eğitim merkezlerinde Kur’an-ı Kerim derslerini okutmak üzere aşağıda
yeri, unvanı, sınıfı, derecesi ve adedi belirtilen kadrolara sözlü sınav
sonucuna göre naklen (kurum içi) “Öğretmen” alınacaktır.

KADROLARA
AİT BİLGİLER

BULUNDUĞU
YER

UNVAN

SINIF

DERECE

BİRİM

ADET

Taşra Teşkilatı

Öğretmen

E.Ö.H

1-9

Eğitim
Merkezleri

25I-
BAŞVURU ŞARTLARI


1.  657 sayılı Devlet Memurları Kanununun 48 inci maddesinde
belirtilen şartları taşımak,

2.  Başkanlık teşkilatında halen 657 sayılı Devlet Memurları
Kanununun 4/A maddesine göre kadrolu devlet memuru olarak çalışıyor olmak,

3.  Memuriyette adaylığı kalkmış olmak,

4.  Diyanet İşleri Başkanlığı Atama ve Yer Değiştirme
Yönetmeliğinin 5 inci maddesinin (b) bendinde belirtilen “Ortak Nitelik” şartını
taşımak,

5.  En az dört yıllık dini yükseköğrenim mezunu olmak,

6.   Başkanlığımızca düzenlenen aşere, takrib, tayyibe kursu
mezunu olmak veya bu alanlarda yetkinliği Başkanlığımızca tespit edilmiş olmak.

II-
BAŞVURU ŞEKLİ, YERİ VE ZAMANI

1.  Sınava başvuru yapmak isteyenlerden Başkanlığımız merkezinde
çalışanlar çalıştıkları birimlere, taşra teşkilatında çalışanlar bağlı
bulundukları il müftülükleri veya dini yüksek ihtisas/eğitim merkezi
müdürlüklerine başvuru için gerekli belgelerle birlikte şahsen müracaat
edeceklerdir.

•   Hizmet içi eğitim kursuna devam edenler dini yüksek
ihtisas/eğitim merkezi müdürlüklerine başvuru yapabilecektir.

•  Yurtdışından sınava başvuracak adaylar adına adaylardan
istenen belgeleri getirmeleri halinde, üçüncü şahıslar başvuru işlemini
yapabileceklerdir.

2.    Başvurular 13.06.2016 (saat 08:30) - 27.06.2016 (saat 16:30)
tarihleri arasında alınacaktır.

3.  Başvurular ilgili birimlerdeki DİBBYS (İKYS) sorumluları
tarafından Başkanlığımız DİBBYS programı üzerinden alınacaktır.

4.   Bu duyuruda belirlenen esaslara uygun olmayan başvurular
kabul edilmeyecektir.

5.  Başvuru işlemlerinin hatasız, eksiksiz ve duyuruda
belirtilen hususlara uygun olarak yapılmasından adayın kendisi sorumlu
olacaktır.

III-
BAŞVURU İÇİN GEREKLİ BELGELER

1.     T.C. Kimlik numaralı kimlik belgesi,

2.     Hizmet sürelerini ve kazanılmış hak aylık derecelerini
gösterir tasdikli hizmet belgesi,

3.    Tasdikli diploma sureti veya mezuniyet belgesi (Diploma
yabancı bir ülkeden alınmışsa YÖK’ten alınacak denklik belgesi),

4.    Aşere, takrib, tayyibe kursu mezunu olduğunu veya bu
alanlarda yetkinliğinin Başkanlıkça tespit edildiğini gösterir belge,

5.    Görev yapmaya mani bir özrü bulunmadığına ve adlî sicil
kaydına ilişkin yazılı beyanı.

•  Başvuruları alan personele gerekli belgeleri ibraz edemeyen
adayların başvuruları kabul edilmeyecektir. Belgeler, kontrol edildikten sonra
adaylara iade edilecektir.

•   Yazılı beyan istenen hususlar tek bir dilekçede yer
alacaktır.

•     Belgeler, atanmaya hak kazanan adaylar tarafından atama
sürecinde ilgili birime teslim edilecektir.

IV-
SINAVIN YERİ VE TARİHİ

1.   Sınav tarihi ve yeri başvuruların tamamlanmasından sonra
yapılacak gerekli hazırlıkların ardından Başkanlığımız internet sitesinde ve
aynı sitedeki İnsan Kaynakları Genel Müdürlüğü sayfasında ayrıca ilan
edilecektir.

V-
SINAV GİRİŞ BELGESİ

1.  Adaylar; sınav için “Sınav Giriş Belgesi” alma işlemlerini
https://dibbys.diyanet.gov.tr  adresi
aracılığıyla gerçekleştireceklerdir.

2.   Adaylar sınava gelirken “Sınav Giriş Belgesi” ile birlikte kimlik
belgelerinden birini (Nüfus cüzdanı ve pasaport) yanlarında bulunduracaklardır.

VI-
SINAVIN ŞEKLİ VE KONULARI

1.   Öğretmen Alımı Sınavı, sözlü olarak yapılacaktır.

2.   Adaylar sözlü sınavda;

a)   Kur’an-ı Kerim, (60 Puan)

b) Dini Bilgiler (tefsir, hadis, fıkıh, kelam), (40 Puan)
konularından ayrı ayrı puan verilmek suretiyle değerlendirileceklerdir.

3.   Sınava girmeye hak kazandığı halde ilan edilen sınav
tarihlerinde sınava katılmayan adaylar sınav hakkını kaybetmiş sayılacaktır. Bu
durumdaki adaylara ikinci bir sınav hakkı verilmeyecektir.

​VII-
DEĞERLENDİRME ve BAŞARI SIRALAMASI

1.   Sınavda başarılı sayılabilmek için sınav komisyonu
üyelerinin her birinin ayrı ayrı verdikleri puanların aritmetik ortalamasının
en az 70 puan olması gerekmektedir.

2.  Başarı sıralamasında en yüksek puandan başlanmak üzere
öncelikle sınav puanı dikkate alınacaktır. Sınav puanlarının eşit olması
halinde hizmet süresi fazla olana, bu sürenin de eşit olması halinde doğum
tarihi önce olana öncelik verilecektir.

VIII-
SINAV SONUÇLARI ve İTİRAZ

1.    Adaylar sınav sonuçlarını https://dibbys.diyanet.gov.tr
adresi üzerinden öğreneceklerdir.

2.   Sınav sonuçlarına ilişkin itirazlar sınavın sonuçlarının
ilan edilmesinden itibaren 7 (yedi) gün içinde ıslak imzalı ve yazılı olarak
Başkanlığımız İnsan Kaynakları Genel Müdürlüğü Personel Sistemleri Eğitim ve
Sınavlar Daire Başkanlığına yapılacaktır.

3.   İtirazlar, en geç 15 (on beş) gün içinde incelenerek adaya
bildirilecektir.

4.   Sınav sonuçlarının ilan edilmesinden itibaren 7 (yedi) gün
içinde ıslak imzalı ve yazılı olarak Başkanlığımız İnsan Kaynakları Genel
Müdürlüğüne ulaştırılmayan, T.C. kimlik numarası, adı, soyadı, imza ve adresi
olmayan dilekçeler ile e-mail ve faksla yapılan itirazlar dikkate
alınmayacaktır.

IX-
ATAMA İŞLEMLERİ

1.   Atamalar,
başarılı olan adaylar arasından en yüksek puandan başlamak suretiyle başarı
sıralamasına göre ilan edilen kadro sayısınca yapılacaktır.

2.    Atamaya
ilişkin diğer hususlar ilgili birimce daha sonra ilan edilecektir.

X-
DİĞER HUSUSLAR

1. Başkanlık sınav ve atama sürecinin her aşamasında aday
tarafından belirtilen hususlarda adaydan belge talep edebilecektir.

2.   Sınav öncesi, sonrası ve yerleştirme sürecindeki işlemlerde
gerçeğe aykırı belge verdiği ya da beyanda bulunduğu tespit edilen adayların
başvuru ve sınavları geçersiz sayılacaktır.

3.    Sınav ve sonuçları ile ilgili Başkanlığımızın internet
sitesinde ve aynı sitedeki İnsan Kaynakları Genel Müdürlüğü sayfasında yapılan
tüm duyurular tebligat sayılacaktır. Adaylara ayrıca tebligat yapılmayacaktır.

4.    Sınavla ilgili iş ve işlemlerde faks ve e-mail ile işlem
yapılmayacaktır. Adayların ıslak imzalı ve yazılı dilekçelerini Başkanlığımız
İnsan Kaynakları Genel Müdürlüğü Personel Sistemleri Eğitim ve Sınavlar Daire
Başkanlığına ulaştırmaları gerekmektedir.

5.    Bu duyuruda yer almayan hususlarla ilgili olarak 633 sayılı
Diyanet İşleri Başkanlığı Kuruluş ve Görevleri Hakkında Kanun, Diyanet İşleri
Başkanlığı Atama ve Yer Değiştirme Yönetmeliği ile Diyanet İşleri Başkanlığı
Sınav Yönetmeliği hükümleri geçerlidir.

XI-
İLETİŞİM

Yazışma Adresi :
Diyanet İşleri Başkanlığı İnsan Kaynakları Genel Müdürlüğü

Personel Sistemleri Eğitim ve Sınavlar Daire Başkanlığı  

Üniversiteler Mah. Dumlupınar Blv. No:147/A 06800   Çankaya/ANKARA

e-mail     : persis@diyanet.gov.tr

Telefon  : (0312)
295 70 00

İlgililere duyurulur.

D.İ.B.İNSAN
KAYNAKLARI GENEL MÜDÜRLÜĞÜ