Paylaş Facebook Facebook Facebook Facebook Facebook
20.06.2016

2016 Yılı Kurum İçi Naklen (K.K.Ö., İ-H.) Giriş Sınavı Duyurusu

D  U 
Y  U  R  U
 Diyanet
İşleri Başkanlığından;Başkanlığımız
teşkilatında farklı unvanlarda çalışmakta olup Kur’an kursu öğreticisi ve
imam-hatip kadrolarına geçmek isteyenlere yönelik MBSTS puan sırası esas
alınarak aşağıdaki tabloda belirtilen boş kadro sayısının üç katına kadar
Başkanlıkça yapılacak sözlü sınava çağrılacak adaylar arasından sınav sonucu
başarı sırasına göre naklen atama yapılacaktır.KADROLARA AİT BİLGİLER

BULUNDUĞU YER

UNVAN

SINIF

DERECE

BOŞ KADRO SAYISI
Taşra Teşkilatı
Kur’an Kursu Öğreticisi
D.H.S
1-9

350
İmam-Hatip
1-9

100

TOPLAM

450

 
I- BAŞVURU ŞARTLARI
A- GENEL ŞARTLAR1.       657 sayılı Devlet Memurları Kanununun 48
inci maddesinde belirtilen şartları taşımak,2.       Diyanet İşleri Başkanlığı Atama ve Yer
Değiştirme Yönetmeliğinin 5 inci maddesinin (b) bendinde belirtilen “Ortak
Nitelik” şartını taşımak,3.       Halen Başkanlığımız teşkilatında 657
sayılı Devlet Memurları Kanununun 4/A maddesine göre kadrolu devlet memuru
olarak çalışıyor olmak,4.       Memuriyette adaylığı kalkmış olmak,5.       Başkanlığımızca 2014, 2015 ve 2016
yıllarında yapılan Mesleki Bilgiler Seviye Tespit Sınavının (MBSTS)  her hangi birinden en az 60 (altmış) puan
almış olmak,
B- ÖZEL ŞARTLAR1.       Kur’an kursu öğreticisi için;a)       İmam hatip lisesi veya üstü dini öğrenim
mezunu olmak,b)      Kur’an kursu öğreticiliği yapmaya mani bir
özrü bulunmamak,c)       Halen Başkanlığımızda Kur’an kursu
öğreticisi olarak çalışmamak veya bu unvanda müktesebi bulunmamak.d)       Hafız olmak.2.       İmam-hatip için;a)       İmam hatip lisesi veya üstü dini öğrenim
mezunu olmak,b)      İmam-hatiplik yapmaya mani bir özrü
bulunmamak,c)       Halen Başkanlığımızda Kur’an kursu
öğreticisi veya imam-hatip olarak çalışmamak veya bu unvanlarda müktesebi
bulunmamak.
​II- BAŞVURU ŞEKLİ, YERİ VE ZAMANI1.       Sınava başvuru yapmak isteyenlerden
Başkanlığımız merkezinde çalışanlar çalıştıkları birimlere, taşra teşkilatında
çalışanlar bağlı bulundukları il müftülükleri veya dini yüksek ihtisas/eğitim
merkezi müdürlüklerine başvuru için gerekli belgelerle birlikte şahsen müracaat
edeceklerdir.•        Hizmet içi eğitim kursuna devam edenler
dini yüksek ihtisas/eğitim merkezi müdürlüklerine başvuru yapabilecektir.•        Yurtdışından sınava başvuracak adaylar
adına adaylardan istenen belgeleri getirmeleri halinde üçüncü şahıslar başvuru
işlemini yapabileceklerdir.2.       Başvurular 21.06.2016 (saat
08:30)-01.07.2016 (saat 16:30) tarihleri arasında alınacaktır.3.       Başvurular ilgili birimlerdeki DİBBYS
(İKYS) sorumluları tarafından Başkanlığımız DİBBYS programı üzerinden
alınacaktır.4.       Başvuru işlemlerinin hatasız, eksiksiz ve
duyuruda belirtilen hususlara uygun olarak yapılmasından adayın kendisi sorumlu
olacaktır.5.       Bu duyuruda belirlenen esaslara uygun
olmayan başvurular kabul edilmeyecektir.
III- BAŞVURU İÇİN GEREKLİ BELGELER1.       T.C. Kimlik numaralı kimlik belgesi,2.       Hizmet sürelerini ve kazanılmış hak aylık
derecelerini gösterir tasdikli hizmet belgesi,3.       Tasdikli diploma sureti veya mezuniyet
belgesi (Diploma yabancı bir ülkeden alınmışsa YÖK’ten alınacak denklik
belgesi),4.       Hafızlık belgesi. (Kur’an kursu
öğreticiliği için)5.       Görev yapmaya mani bir özrü bulunmadığına
ve adlî sicil kaydına ilişkin yazılı beyanı.•        Başvuruları alan personele gerekli
belgeleri ibraz edemeyen adayların başvuruları kabul edilmeyecektir. Belgeler,
kontrol edildikten sonra adaylara iade edilecektir.•        Yazılı beyan istenen hususlar tek bir
dilekçede yer alacaktır.
IV- SINAVIN YERİ VE TARİHİ1.       Sınav; Bursa, Elazığ, Kayseri, Manisa ve
Trabzon illerindeki sınav merkezlerinde yapılacaktır. Adaylar, sözlü sınava
girmek istedikleri sınav merkezini e-başvuru formundaki ilgili kısımda
belirteceklerdir.2.       Sınav tarihi başvuruların
tamamlanmasından sonra yapılacak gerekli hazırlıkların ardından Başkanlığımız
internet sitesinde ve aynı sitedeki İnsan Kaynakları Genel Müdürlüğü sayfasında
ayrıca ilan edilecektir.
V- SINAV GİRİŞ BELGESİ1.       Adaylar; sınav için “Sınav Giriş Belgesi”
alma işlemlerini https://dibbys.diyanet.gov.tr/
adresi aracılığıyla gerçekleştireceklerdir.2.       Adaylar sınava gelirken “Sınav Giriş
Belgesi” ile birlikte kimlik belgelerinden birini (nüfus cüzdanı ve pasaport)
yanlarında bulunduracaklardır.
VI- SINAVIN ŞEKLİ VE KONULARI1.       Sınav, sözlü olarak yapılacaktır.2.       MBSTS puan sırasına göre ilan edilen
kadro sayısının 3 (üç) katı aday sözlü sınava çağrılacaktır. MBSTS puan
sırasına göre çağrılacak son sıradaki adayın birden fazla olması halinde, puanı
eşit olan adayların tamamı sözlü sınava çağrılacaktır.3.       Adaylar sözlü sınavda;a)       Kur’an-ı Kerim, (70 puan)b)      Dini bilgiler (İtikat, ibadet, siyer ve
ahlâk konuları), (20 puan)c)       Hitabet. 
(10 puan)konularından
ayrı ayrı puan verilmek suretiyle değerlendirileceklerdir.4.       Kur’an Kursu Öğreticiliği sınavına
katılacaklarda Başkanlığımız web sayfasında yayımlanan Diyanet İşleri
Başkanlığı Personel Yeterliklerinde belirtilen “Ortak Genel Kültür
Yeterlikleri” ile “Kur’an Kursu Öğreticisi Temel ve Özel Yeterlikleri”,
İmam-hatiplik için sınava katılacaklarda “Ortak Genel Kültür Yeterlikleri” ile
“İmam-Hatip Temel ve Özel Yeterlikleri” esas alınacaktır.5.       Sınava girmeye hak kazandığı halde ilan
edilen sınav tarihlerinde sınava katılmayan adaylar sınav hakkını kaybetmiş
sayılacaktır. Bu durumdaki adaylara ikinci bir sınav hakkı verilmeyecektir.
VII- DEĞERLENDİRME ve BAŞARI
SIRALAMASI
1.       Sınavda başarılı sayılabilmek için sınav
komisyonu üyelerinin her birinin ayrı ayrı verdikleri puanların aritmetik
ortalamasının en az 70 puan olması gerekmektedir.2.       Başarı sıralamasında en yüksek puandan
başlanmak üzere öncelikle sınav puanı dikkate alınacaktır. Sınav puanlarının
eşit olması halinde MBSTS puanı yüksek olana, onun da eşit olması halinde
hizmet süresi fazla olana, bu sürenin de aynı olması halinde doğum tarihi önce
olana öncelik verilecektir.
VIII- SINAV SONUÇLARI ve İTİRAZ1.       Adaylar sınav sonuçlarını https://dibbys.diyanet.gov.tr/   adresi üzerinden öğreneceklerdir.2.       Sınav sonuçlarına ilişkin itirazlar
sınavın sonuçlarının ilan edilmesinden itibaren 7 (yedi) gün içinde ıslak
imzalı ve yazılı olarak Başkanlığımız İnsan Kaynakları Genel Müdürlüğü Personel
Sistemleri Eğitim ve Sınavlar Daire Başkanlığına yapılacaktır.3.       İtirazlar, en geç 15 (on beş) gün içinde
incelenerek adaya bildirilecektir.4.       Sınav sonuçlarının ilan edilmesinden
itibaren 7 (yedi) gün içinde ıslak imzalı ve yazılı olarak Başkanlığımız İnsan
Kaynakları Genel Müdürlüğüne ulaştırılmayan, T.C. kimlik numarası, adı, soyadı,
imza ve adresi olmayan dilekçeler ile e-mail ve faksla yapılan itirazlar
dikkate alınmayacaktır.
IX- ATAMA İŞLEMLERİ1.       İmam-hatipler ilk defa köy/kasaba ile
il/ilçe merkezleri dışındaki mahallelerde bulunan (D) grubu camilere
atanacaklardır. Buralarda münhal (D) grubu cami bulunmaması halinde il ve ilçe
merkezlerindeki münhal (D) grubu camilere de ilk defa atama yapılabilecektir.2.       Atamaya ilişkin diğer hususlar ilgili
birimce daha sonra ilan edilecektir.
X- DİĞER HUSUSLAR1.       Başkanlık sınav ve atama sürecinin her
aşamasında aday tarafından belirtilen hususlarda adaydan belge talep
edebilecektir.2.       Sınav öncesi, sonrası ve yerleştirme
sürecindeki işlemlerde gerçeğe aykırı belge verdiği ya da beyanda bulunduğu
tespit edilen adayların başvuru ve sınavları geçersiz sayılacaktır.3.       Sınav ve sonuçları ile ilgili
Başkanlığımızın internet sitesinde ve aynı sitedeki İnsan Kaynakları Genel
Müdürlüğü sayfasında yapılan tüm duyurular tebligat sayılacaktır. Adaylara
ayrıca tebligat yapılmayacaktır.4.       Sınavla ilgili iş ve işlemlerde faks ve
e-mail ile işlem yapılmayacaktır. Adayların ıslak imzalı ve yazılı
dilekçelerini Başkanlığımız İnsan Kaynakları Genel Müdürlüğü Personel
Sistemleri Eğitim ve Sınavlar Daire Başkanlığına ulaştırmaları gerekmektedir.5.       Bu duyuruda yer almayan hususlarla ilgili
olarak 633 sayılı Diyanet İşleri Başkanlığı Kuruluş ve Görevleri Hakkında
Kanun, Vaizlik, Kur’an Kursu Öğreticiliği, İmam-Hatiplik ve Müezzin-Kayyımlık
Kadrolarına Atama ve Bu Kadroların Kariyer Basamaklarında Yükselme Yönetmeliği,  Diyanet İşleri Başkanlığı Atama ve Yer
Değiştirme Yönetmeliği hükümleri geçerlidir.
XI- İLETİŞİMYazışma
Adresi  :Diyanet İşleri Başkanlığı İnsan
Kaynakları Genel Müdürlüğü Personel Sistemleri Eğitim ve Sınavlar Daire
BaşkanlığıÜniversiteler
Mah. Dumlupınar Blv. No:147/A 06800 Çankaya/ANKARAe-mail           :persis@diyanet.gov.trTelefon         :(0312) 295 70 00İlgililere
duyurulur. 
D.İ.B.İNSAN KAYNAKLARI
GENEL MÜDÜRLÜĞÜ