Paylaş Facebook Facebook Facebook Facebook Facebook
31.05.2018

Disiplin ve Değerlendirme Daire Başkanlığı görevleri

Disiplin ve Değerlendirme Daire Başkanlığı görevleri

Disiplin ve Değerlendirme Daire Başkanlığının görevleri Diyanet İşleri Başkanlığı Görev ve Çalışma Yönergesinin 37. maddesinde aşağıdaki şekilde tadat edilmiştir.

a) Başkanlığa intikal eden şikâyetleri değerlendirmek.

b) Başkanlığa intikal eden şikâyet evrakından 3071 sayılı Dilekçe Hakkının Kullanılmasına Dair Kanuna uygun olmayan veya inceleme sonucu iddiaların asılsız olduğu anlaşılanlarla ilgili hıfz işlemlerini yapmak.

c) İnceleme/soruşturma sonucu düzenlenen raporlar ile genel/özel teftiş, cevaplı ve performans raporlarını değerlendirmek, teklif edilen disiplin cezalarına ilişkin savunma ve tecziye işlemleri ile ilgili yazışmaları yapmak.

ç) Haklarında il dışı nakil, görev değişikliği, 657 sayılı Devlet Memurları Kanunu'nun 98/b maddesine veya 633 sayılı Kanunun 25 inci maddesine göre görevine son verilme teklifleri yapılan personelin dosyalarının Atama ve Yer Değiştirme Kurulunda görüşülmesi, kararların yazılması ve ilgili yerlere intikali ile ilgili işlemleri yürütmek.

d) Merkez disiplin ve yüksek disiplin kurulu ile ilgili iş ve işlemleri yürütmek.

e) Güvenlik soruşturması sonucu haklarında arşiv kaydı bulunan personelin durumlarının Değerlendirme Komisyonuna sevki, görüşülmesi, alınan kararların yazılması ve ilgili yerlere gönderilmesi ile ilgili iş ve işlemleri yürütmek.

f) 657 sayılı Devlet Memurları Kanunu'nun 125/E maddesine göre Devlet memurluğundan çıkarma cezası teklifini içeren dosyaların Yüksek Disiplin Kuruluna sevki, görüşülmesi, alınan kararların yazılması ve ilgili yerlere gönderilmesi ile ilgili iş ve işlemleri yürütmek.

g) 4982 sayılı Bilgi Edinme Hakkı Kanunu kapsamında disiplin yönünden yapılan müracaatlarla ilgili iş ve işlemleri yapmak.

ğ) 4483 sayılı Memurlar ve Diğer Kamu Görevlilerinin Yargılanması Hakkında Kanuna göre personel hakkında yapılan ön inceleme sonucu soruşturma izni verilip verilmemesi ile ilgili iş ve işlemleri takip etmek ve yürütmek.

h) 657 sayılı Devlet Memurları Kanunu ve Başkanlık mevzuatı çerçevesinde personele başarı belgesi, üstün başarı belgesi ve ödül verilmesi ile ilgili iş ve işlemleri yürütmek.

ı) Görev alanı ile ilgili konularda verilen diğer görevleri yapmak.