Paylaş Facebook Facebook Facebook Facebook Facebook
31.05.2018

Disiplin ve Değerlendirme Daire Başkanlığı görevleri

Disiplin ve Değerlendirme Daire Başkanlığı görevleri

1.  Başkanlığa intikal eden şikayet içerikli sözlü veya yazılı dilekçe, faks, e-mail vb. şeklinde her türlü şikayet evrakını değerlendirip, önemine göre incelenmek/soruşturmak üzere mahalline veya Rehberlik ve Teftiş Başkanlığınahavale etmek,
2.  Başkanlığa intikal eden şikayet evrakından 3071 sayılı Dilekçe Hakkının Kullanılmasına Dair Kanununa uygun olmayan veya inceleme sonucu asılsız olduğu anlaşılanlarla ilgili hıfz işlemlerini yapmak,
3.  Yapılan inceleme/soruşturma sonucu düzenlenen Muhakkik veya Müfettiş raporları ile Genel Teftiş ve Personel Denetleme raporlarını değerlendirmek,
4.  Değerlendirme sonucu önerilen ceza tekliflerine ilişkin savunma ve ceza işlemleri ile ilgili yazışmaları yapmak,
5.  Haklarında il dışı nakil, görev değişikliği, 657-98/b ve 633/25’e göre görevine son verilmesi teklifleri yapılan personelin dosyalarının Atama ve Yerdeğiştirme Kurulu’nda görüşülmesi, kararların yazılması ve ilgili dairelere intikali ile ilgili işlemleri yürütmek,
6.  Başkanlıkça verilen Uyarma ve Kınama cezalarına itiraz ile İl Müftüleri ve Başkanlık Personeli hakkında teklif edilen Kademe İlerlemesinin Durdurulması cezası teklifini içeren dosyaların Merkez Disiplin Kuruluna sevki, görüşülmesi, alınan kararın yazılması ve ilgili yerlere gönderilmesi ile ilgili iş ve işlemleri yürütmek,
7.  Güvenlik Soruşturması sonucu haklarında arşiv kaydı bulunan personelin durumlarının Değerlendirme komisyonuna sevki, görüşülmesi, alınan kararın yazılması ve ilgili yerlere gönderilmesi ile ilgili iş ve işlemleri yürütmek,
8.   657 sayılı Devlet Memurları Kanununun 125/E maddesine göre Devlet Memurluğundan Çıkarılma cezası teklifini içeren dosyaların Yüksek Disiplin Kurulu’na sevki, görüşülmesi, alınan kararın yazılması ve ilgili yerlere gönderilmesi ile ilgili iş ve işlemleri yürütmek,
9.   4982 Sayılı Bilgi Edinme Hakkı Kanunu Kapsamında disiplin yönünden yapılan müracaatlarla ilgili iş ve işlemleri yapmak,
10.  4483 sayılı Memurlar İle Diğer Kamu Görevlilerinin Yargılanması Hakkında Kanuna göre şikayette bulunulan personel hakkında yapılan ön inceleme sonucu soruşturma izni verilip verilmemesi ve mezkûr Kanun çerçevesinde yapılması gerekli iş ve işlemleri takip etmek ve yürütmek,
11.  657 sayılı D.M.K. ve Başkanlığımızın ilgili yönergesi çerçevesinde Takdir, Teşekkür ve maaşla ödüllendirme iş ve işlemlerini yürütmek,
12.   Yapılan her türlü iş ve işlemlerin bilgisayar, defter ve arşiv işlemlerini yürütmek,
13.   Genel Müdürlükçe verilen benzeri görevleri yapmak.​