Paylaş Facebook Facebook Facebook Facebook Facebook
16.04.2018

Kadro Terfi Ve Tahsis Daire Başkanlığı


1. Başkanlığın kadro ihtiyacını belirlemek,
2. Kadro ihdasıyla ilgili (kadrolu, sözleşmeli) çalışmaları yürütmek,
3. Personelin terfilerini sağlamak üzere Bakanlar Kurulu Kararıyla yapılacak kadro değişiklikleriyle ilgili çalışmaları yürütmek,
4. Kadro dağıtım, vize tenkis, tahsis, iptal, ihdas ve benzeri işlemleri yürütmek,
5. Bakanlar Kurulu Kararıyla kurulması düşünülen birimlerin teşkiliyle ilgili yazışmaları yürütmek,
6. İlgili tüzük uyarınca kadrosuz bucak ve köy camileri sıralama listelerinin takibini yapmak,
7. Cami bilgilerinin toplanması ve camilerin gruplandırılmasıyla ilgili çalışmaları yürütmek,
8. Başkanlık personeli ve mevcut kadroların istatistiki bilgilerinin tutularak ilgili kuruluşlara bildirmek,
9. Başkanlık emrine verilen kadroların verimli bir şekilde kullanılmasını takip etmek ve gerekli tedbirleri almak,
10. Merkez ve taşra teşkilatlarında çalışan personelin takip edilerek mükteseplerine uygun kadro temin etmek,
11. 657 sayılı Kanunun 68/B maddesi gereğince kadro terfi onaylarını hazırlamak,
12. Personelin adaylık veya stajyerliklerinin kaldırılması ile ilgili işlemleri yürütmek,
13. Personelin kademe ilerlemesi, derece yükselmesi, intibak ve kademe ilerlemesine hak kazanamayanlar ile ilgili işlemlerini yapmak,
14. Personelin çeşitli sosyal güvenlik kurumlarında geçen hizmetlerinin değerlendirilmesi işlemlerini yürütmek,
15. Personel proğramındaki özlük ve hizmet safahatına ilişkin cetvelleri hazırlamak ve güncelleştirmek,
16. Başkanlık personelinden yaş haddi sebebiyle emekliye ayrılacakları tespit etmek, emekliye ayrılan veya vefat edenlerin işlemlerini yapmak ve bunların dul ve yetimlerine yapılacak maaş tahsis işlemlerini yürütmek,
17. Başkanlık personelinin askerlik, fahri hizmet ve diğer borçlanmaları ile ilgili işlemlerini yürütmek,
18. Başkanlığımız personel bilgilerinin emekli sandığınca oluşturulan web tabanlı sisteme aktarılması ve güncelleştirilmesi ile ilgili işlemleri yürütmek,
19. Şilt ve hizmet teşekkür belgesi verilmesi ile ilgili işlemleri yapmak,
20. Emekliye ayrılan personelin özlük hakları ile ilgili olarak vuku bulacak mevzuat değişiklikleri ile ilgili işlemleri yürütmek,
21. İnsan Kaynakları Genel Müdürlüğüne gelen evrakın ilgili dairelere intikaline sağlamak,
22. Genel müdürlükçe verilen benzeri görevleri yapmak.