Paylaş Facebook Facebook Facebook Facebook Facebook
16.04.2018

Tanıtım

 ​​İNSAN KAYNAKLARI GENEL MÜDÜRLÜĞÜ
 
 
  Diyanet İşleri Başkanlığı’nın personel hizmetleriyle ilgili ilk birimi, ilk defa "Memûrîn ve Sicil Müdüriyeti" adıyla 1927-1928 yıllarına ait "T.C. Devlet Şartnamesi"nde yer almıştır.
 
1929 yılında yürürlüğe giren 1452 sayılı "Devlet Memurları MaâşatınınTevhid ve Teadülüne Dair Kanun"eki cetvelde bu Müdürlüğün adı "Zât İşleri Müdürlüğü",  29.04.1950 tarihinde yürürlüğe konulan 5634 sayılı "Diyanet İşleri Başkanlığı Teşkilat ve Vazifeleri Hakkındaki 2800 Sayılı Kanunda Bazı Değişiklikler Yapılmasına Dair 3665 Sayılı Kanuna Ek Kanun" ile de "Zât İşleri, Sicil ve Levazım Müdürlüğü" olarak değiştirilmiştir.
 
   Bu durum, 1965 yılında çıkarılan 633 sayılı Diyanet işleri Başkanlığı Kuruluş ve Görevleri Hakkında Kanun yürürlüğe girinceye kadar aynen devam etmiş ve söz konusu yasanın 11’nci maddesi ile "Personel Dairesi Başkanlığı" oluşturularak, bu daireye "Özlük İşleri Müdürlüğü" ve "Evrak ve İdari İşler Müdürlüğü" adıyla iki müdürlük bağlanmıştır.
 
  24.02.1978 tarihli ve 7/14656 Sayılı Bakanlar Kurulu Kararı ile Başkanlığın kadroları yeniden tespit edilmiş ve bu çerçevede Personel Dairesi Başkanlığına bağlı yukarıda isimleri geçen müdürlükler iptal edilerek bu daireye bağlı, "Atama İşleri Müdürlüğü", "Sicil İşleri Müdürlüğü", "Bütçe ve Muhasebe İşleri Müdürlüğü" ve "Evrak ve İdari İşler Müdürlüğü" isimleriyle dört müdürlük oluşturulmuştur.
 
   3046 Sayılı "Bakanlıkların Kuruluş ve Görevleri Hakkında Kanun" hükümleri gereğince, 190 Sayılı Kanun Hükmünde Kararnamenin eki sayılan 18.07.1984 tarihli 84/8360 sayılı Bakanlar Kurulu Kararı'na ekli olarak yayımlanan cetvellerle Bakanlıkların ve bağlı kuruluşlarının teşkilat yapıları ve kadro unvanları standardize ve reorganize edilmiştir. Söz konusu cetvellere göre Personel Dairesi Başkanlığı da yeniden teşkilatlandırılmış ve bu Daireye bağlı olarak "Atama I", "Atama II", "Kadro", "Sicil", "Tahsis" ve "Disiplin Değerlendirme" adlarıyla yeni Şube müdürlükleri oluşturulmuştur
 
  26.01.1989 tarihli ve A1/154/6 Sayılı Başkanlık onayı ile Tahsis Şubesi Müdürlüğü "Personel Evrak ve Tahsis Şubesi Müdürlüğü", Atama I Şubesi Müdürlüğü "Personel Atama Şubesi Müdürlüğü", Atama II Şubesi Müdürlüğü "Cami Personeli Atama Şubesi Müdürlüğü" olarak yeniden isimlendirilmişlerdir.
 
   17.09.1992 tarihli ve 92/3548 sayılı Bakanlar Kurulu Kararı ile "Terfi ve İntibak Şubesi Müdürlüğü", 06.01.1995 tarihinde de "Atama III Şubesi Müdürlüğü" kurularak Personel Dairesi Başkanlığına bağlanmış, böylece bağlı Müdürlük sayısı sekize çıkartılmıştır.
 
   Aynı tarihte Personel Atama Şubesi Müdürlüğü "Atama I Şubesi Müdürlüğü", Cami Personeli Atama Şubesi Müdürlüğü de "Atama II Şubesi Müdürlüğü" olarak yeniden isimlendirilmişlerdir.
Atama III Şubesi Müdürlüğü'nün ismi 19.01.2001 tarihli ve 148-1 sayılı Başkanlık onayı ile "Personel Sistemlerini Geliştirme Şubesi Müdürlüğü" olarak değiştirilmiş ve Personel Dairesi Başkanlığı, İnsan Kaynakları Genel Müdürlüğü’ne geçişteki son yapılanma şekli olmuştur.
 
   01.07.2010 tarih ve 6002 sayılı Kanun ile Personel Daire Başkanlığı kaldırılarak yerine İnsan Kaynakları Genel Müdürlüğü oluşturulmuştur. Bunun sonucu olarak da mevcut 8 adet şube müdürlüğü iptal edilerek Başkanlığın 20.12.2010 tarihli ve 193 sayılı onayıyla;

1. Atama I Daire Başkanlığı
2. Atama II Daire Başkanlığı
3. Kadro, Terfi ve Tahsis Daire Başkanlığı
4. Sicil Daire Başkanlığı
5. Disiplin ve Değerlendirme Daire Başkanlığı
6. Personel Sistemleri, Eğitim ve Sınavlar Daire Başkanlığı
olmak üzere 6 Daire Başkanlığı oluşturulmuştur.